Moduł III

Leczenie plastyczne mnogich recesji dziąseł

Podsumowanie omawianych zagadnień

Podejmowanie decyzji dotyczących leczenia mnogich recesji dziąseł powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przypadku, ponieważ nie tylko całkowite pokrycie recesji, ale także jakościowe wyniki estetyczne są kluczem do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Wybór optymalnej techniki chirurgicznej powinien uwzględniać relatywnie długi czas trwania zabiegu. Wiąże się to również z decyzją o wykorzystaniu komercyjnie dostępnych substytutów autogennych przeszczepów tkanek miękkich, aby ograniczyć do minimum liczbę interwencji chirurgicznych. Poprzednie moduły zapewniły Ci biegłość w technikach chirurgicznych i umiejętności manualne, które są niezbędne do wykonywania bardziej zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych. Podczas tych dwóch dni szkolenia ćwiczymy i rozwijamy umiejętności chirurgiczne zdobyte w trakcie poprzednich modułów, stosując różne materiały i techniki zabiegowe w leczeniu mnogich recesji dziąseł, również w obrębie całego łuku.

Tematy

  • Płat przesunięty koronowo (CAF) w leczeniu mnogich recesji w szczęce
  • Płat zwertykalizowany przesunięty koronowo (V-CAF) w leczeniu mnogich recesji w obszarze zębów siecznych w żuchwie w przypadku braku strefy tkanek skeratynizowanych
  • Techniki tunelowe w leczeniu mnogich recesji
  • Selektywne pozycjonowanie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
  • Zastosowanie białek macierzy szkliwa, kwasu hialuronowego i matryc kolagenowych w leczeniu recesji
  • Planowanie leczenia mnogich recesji w obrębie całego łuku

 Zajęcia praktyczne 

  • Planowanie zabiegu pokrycia mnogich recesji dziąseł 
  • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
  • Zmodyfikowana technika tunelowa (MCAT) i SCTG w leczeniu mnogich recesji dziąseł
  • Technika płata przesuniętego koronowo (CAF) i matryca kolagenowa w leczeniu mnogich recesji dziąseł