Moduł III

Leczenie plastyczne mnogich recesji dziąseł

Podsumowanie omawianych zagadnień

Podejmowanie decyzji dotyczących leczenia mnogich recesji dziąseł powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przypadku zwłaszcza, że nie tylko całkowite pokrycie recesji, ale także jakościowe wyniki estetyczne są kluczem do osiągnięcia optymalnych wyników leczenia. Strategia terapeutyczna wymaga właściwego zaplanowania i wyboru optymalnej techniki, mając na względzie relatywnie długi czas trwania zabiegu. Wiąże się to również z decyzją o wykorzystaniu komercyjnie dostępnych substytutów autogennych przeszczepów tkanek miękkich, aby ograniczyć do minimum liczbę interwencji chirurgicznych. Poprzednie moduły zapewniły Ci biegłość w technikach chirurgicznych i umiejętności manualne, które są niezbędne do wykonywania bardziej zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych. Podczas tych dwóch dni szkolenia będziemy ćwiczyć i rozwijać umiejętności chirurgiczne zdobyte w trakcie poprzednich modułów, stosując różne materiały i techniki zabiegowe w leczeniu mnogich recesji dziąseł, również w obrębie całego łuku.

Tematy

  • Płat przesunięty dokoronowo (CAF) w leczeniu mnogich recesji w szczęce
  • Płat zwertykalizowany przesunięty dokoronowo (V-CAF) w leczeniu mnogich recesji w obszarze zębów siecznych w żuchwie
  • Techniki tunelowe w leczeniu mnogich recesji
  • Selektywne pozycjonowanie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
  • Zastosowanie białek macierzy szkliwa, kwasu hialuronowego i matryc kolagenowych w leczeniu recesji
  • Planowanie leczenia mnogich recesji w obrębie całego łuku

 Zajęcia praktyczne 

  • Planowanie zabiegu pokrycia mnogich recesji dziąseł 
  • Pozyskiwanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
  • Zmodyfikowana technika tunelowa (MCAT) i SCTG w leczeniu mnogich recesji dziąseł
  • Technika płata przesuniętego dokoronowo (CAF) i matryca kolagenowa w leczeniu mnogich recesji dziąseł