Moduł V

Leczenie plastyczne mnogich recesji dziąseł

Podsumowanie omawianych zagadnień

Podejmowanie decyzji dotyczących strategii leczenia mnogich recesji dziąsłowych powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przypadku, zwłaszcza, że nie tylko całkowite pokrycie recesji, ale także jakościowe wyniki estetyczne są kluczem do osiągnięcia optymalnych wyników leczenia. Procedura zabiegowa obejmująca kilka recesji wymaga wyboru odpowiedniej techniki chirurgicznej, mając na względzie relatywnie długi czas trwania zabiegu. Wiąże się to również z decyzją o wykorzystaniu substytutów autogennych przeszczepów tkanek miękkich, aby ograniczyć do minimum liczbę interwencji i zasięg preparacji miejsca dawczego. Poprzednie Moduły zapewniły Ci biegłość w technikach chirurgicznych i umiejętności manualne, które są niezbędne do wykonywania bardziej zaawansowanych zabiegów rekonstrukcjynych. Podczas tych dwóch dni szkolenia będziemy ćwiczyć i rozwijać umiejętności chirurgiczne zdobyte w trakcie poprzednich modułów, stosując różne materiały i techniki zabiegowe w leczeniu mnogich recesji dziąseł, również w obrębie całego łuku.

Tematy

  • Płat przesunięty dokoronowo (CAF) w leczeniu mnogich recesji 
  • Płat zwertykalizowany przesunięty dokoronowo (V-CAF) w leczeniu mnogich recesji w obszarze zębów siecznych w żuchwie
  • Techniki tunelowe w leczeniu mnogich recesji
  • Selektywne pozycjonowanie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
  • Zastosowanie białek macierzy szkliwa, kwasu hialuronowego i matryc kolagenowych w leczeniu recesji
  • Planowanie leczenia mnogich recesji w obrębie całego łuku

 Zajęcia praktyczne 

  • Planowanie zabiegu pokrycia mnogich recesji dziąseł 
  • Pozyskiwanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
  • Zmodyfikowana technika tunelowa (MCAT) i SCTG w leczeniu mnogich recesji dziąseł
  • Technika dokoronowego przesunięcia płata (CAF) i matryca kolagenowa w leczeniu mnogich recesji dziąseł