Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia oraz uczestnictwa w cyklu szkoleniowym pn. „Projekt TKANKI MIĘKKIE”, który będzie składał się z 8 teoretyczno-praktycznych modułów („Kurs”).
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Szczegółowe informacje o Kursie, w tym daty poszczególnych modułów oraz ich program znajduje się w Formularzu Informacyjnym Kursu, który stanowi integralną część Regulaminu. Ceny podane w Regulaminie i Formularzu Informacyjnym Kursu są cenami brutto.
 4. Organizatorem kursu są: Agnieszka Peret prowadząca działalność pod firmą PERIOMED Agnieszka Peret, ul Starej Gruszy 8 m. 9, 03-289 Warszawa, oraz Bartłomiej Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Górski, al. Jana Pawła II 67 lok. 32, 01-038 Warszawa, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Peret Bartłomiej Górski” spółka cywilna adres ul. Starej Gruszy 8/9 Warszawa 03-289, NIP 5242939491, e-mail: projekttkankimiekkie@gmail.com („Organizator”).

Zasady uczestnictwa i cena Kursu

 • Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie medyczne.
 • Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest:
 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora, oraz
 • opłacenie pełnej ceny Kursu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora 05 1140 2004 0000 3102 8239 7585 (mBank) – liczy się data uznania rachunku bankowego Organizatora, w następujących terminach:
 • dla osoby na stażu podyplomowym lekarza dentysty oraz dla osoby
  w trakcie specjalizacji stomatologicznej – cena Kursu wynosi 36.000,00 (trzydzieści sześć tysięcy) złotych i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
 • dla pozostałych osób – cena Kursu wynosi 39.000,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych za osobę i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
 • w razie zapisu dwóch osób jednocześnie cena Kursu wynosi 37.000,00 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych dla każdej z tych osób i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu

oraz

 • e-mailowe potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa w Kursie wysłane na adres skrzynki elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Przekazanie przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie stanowi zawarcie umowy o udział w Kursie pomiędzy osobą, która zakwalifikowała się do udziału w Kursie („Uczestnik”) a Organizatorem.
 • Organizator wystawi fakturę (nie VAT) za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia uczestnictwa w Kursie i wyśle ją drogą elektroniczną na adres e-mailowy, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Koszt przyjazdu i pobytu w miejscu przeprowadzenia Kursu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizator zapewni stosowne do programu Kursu materiały i preparaty, a także odzież ochronną oraz posiłki podczas przerw kawowych.
 • Kurs ukończy Uczestnik, który wziął udział we wszystkich modułach Kursu. Organizator może przewidzieć sprawdzian wiedzy nabytej podczas Kursu, którego zaliczenie będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Kursu.
 • Ukończenie Kursu przez Uczestnika zostanie potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez Organizatora. Na zaświadczeniu będą znajdować się m.in. następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł Kursu, liczba godzin Kursu, nazwa Organizatora.
 • Organizator zapewnia, że wszystkie preparaty używane podczas Kursu pochodzą z legalnego źródła, a ich sprowadzenie, użycie oraz utylizacja jest zgodna z przepisami prawa. Podczas korzystania z preparatów Uczestnicy są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora.

Zasady odwołania uczestnictwa w Kursie

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mailowy Organizatora.
 2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 60 (sześćdziesiąt) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 500,- (pięćset) złotych.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 30 (trzydzieści) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 30 (trzydzieści) % całkowitej ceny Kursu, którą winien był zapłacić w razie, gdyby nie zrezygnował z uczestnictwa w Kursie.
 4. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji z Kursu po rozpoczęciu I modułu Kursu, a także w sytuacji, gdy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z Kursu, Organizator zatrzyma całą wpłaconą cenę Kursu tytułem odstępnego.

Zmiany organizacyjne i odwołanie Kursu

 1. Kurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie w hotelowym centrum konferencyjnym na terenie Warszawy. Konkretna lokalizacja Kursu zostanie wskazana Uczestnikom po potwierdzeniu ich uczestnictwa w Kursie przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu poszczególnych modułów Kursu lub odwołania Kursu lub jego poszczególnych modułów w związku ze zbyt małą liczbą chętnych lub z powodu innych czynników niezależnych od Organizatora.
 3. Jeżeli z przyczyn losowych Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w module Organizator zobowiązuje się do dostarczenia temu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych objętych programem tego modułu.
 4. W razie odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, za każdy odwołany moduł Uczestnikom przysługuje zwrot w wysokości 1/8 (jednej ósmej) całkowitej ceny Kursu wpłaconej przez Uczestnika pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora.
 5. W razie odwołania Kursu lub zmiany terminu poszczególnych modułów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem, chyba że odwołanie Kursu lub zmiana terminu poszczególnych modułów nastąpiła z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora i Organizator poinformował o tym fakcie Uczestników później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym rozpoczęciem odwołanego modułu Kursu.
 6. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu polegających na zamianie terminów poszczególnych modułów lub miejsca ich przeprowadzenia, przy czym Organizator gwarantuje, że każdy moduł odbędzie się stacjonarnie w hotelowym centrum konferencyjnym w Warszawie, z zastrzeżeniem pkt 19 powyżej.

Odpowiedzialność

 • Organizator zobowiązuje się zrealizować Kurs z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie szkody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Kursu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Kursu należy zgłaszać w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres skrzynki e-mailowej Organizatora.
 • Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane najpóźniej do 14 dni po zakończeniu Kursu. Reklamacje, które zostaną zgłoszone później nie będą rozpatrywane.

Rejestracja obrazu i dźwięku

 • Organizator wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu Kursu za pomocą urządzeń rejestrujących. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Kursu od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wydarzenia (wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów) w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z jego działalnością. W przypadku wykonywania zdjęć profilowych osoby, których dane dotyczą zostaną poproszone o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz ich publikację.

Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz innych ustaleń poczynionych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu może być podstawą wykluczenia Uczestnika z Kursu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny Kursu.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce organizacji Kursu.
 • Organizator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika bez względu na jej podstawę prawną jedynie do wysokości ceny Kursu uiszczonej przez Uczestnika. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niewypełnione zobowiązania spowodowane siłą wyższą lub wynikające z wszelkich przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Integralną częścią Regulaminu są: Formularz Informacyjny Kursu i Klauzula Informacyjna.

Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Peret Bartłomiej Górski s.c. adres: ul. Starej Gruszy 8 m. 9, 03-289 Warszawa, adres e-mail: projekttkankimiekkie@gmail.com 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji postanowień umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z przepisów podatkowych – archiwizacji dokumentów związanych z umową oraz z Kodeksu Cywilnego,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak: potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie najwyższej jakości obsługi, kontakt w sprawach organizacyjnych dotyczących Kursu,
 • przesyłania informacji handlowych, przetwarzania danych na liście rezerwowej, lub też rejestracji oraz publikacji Państwa wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO.

Odbiorcy danych


Odbiorcami Państwa danych osobowych może być Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna wspierająca nas w prowadzonym postępowaniu
– w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • dostawy rozwiązań informatycznych, oprogramowania, wsparcia informatycznego oraz pozycjonowania strony www,
 • biura rachunkowego.

Okres retencji danych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – w przypadku osób które wezmą udział w Kursie,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda,
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych


Dane podają Państwo dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o uczestnictwo w Kursie.