Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia oraz uczestnictwa w III edycji kursu pn. „Projekt TKANKI MIĘKKIE”, który będzie składał się z 8 teoretyczno-praktycznych modułów („Kurs”).
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Szczegółowe informacje o Kursie, w tym daty poszczególnych modułów oraz ich program znajduje się w Formularzu Informacyjnym Kursu, który stanowi integralną część Regulaminu. Ceny podane w Regulaminie i Formularzu Informacyjnym Kursu są cenami brutto.
 4. Organizatorem kursu są: Agnieszka Peret prowadząca działalność pod firmą PERIOMED Agnieszka Peret, ul Starej Gruszy 8 m. 9, 03-289 Warszawa, oraz Bartłomiej Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Górski, al. Jana Pawła II 67 lok. 32, 01-038 Warszawa, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Peret Bartłomiej Górski” spółka cywilna adres ul. Starej Gruszy 8/9 Warszawa 03-289, NIP 5242939491, e-mail: projekttkankimiekkie@gmail.com („Organizator”).

Zasady uczestnictwa i cena Kursu

 • Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie medyczne.
 • Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest:
  • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora, oraz
  • opłacenie pełnej ceny Kursu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora 05 1140 2004 0000 3102 8239 7585 (mBank) – liczy się data uznania rachunku bankowego Organizatora, w następujących terminach:
  • dla osoby na stażu podyplomowym lekarza dentysty oraz dla osoby
   w trakcie specjalizacji stomatologicznej – cena Kursu wynosi 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
  • dla pozostałych osób – cena Kursu wynosi 34.000,00 (trzydzieści cztery tysiące) złotych za osobę i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
  • w razie zapisu dwóch osób jednocześnie cena Kursu wynosi 32.000,00 (trzydzieści dwa tysiące) złotych dla każdej z tych osób i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu
 • oraz
  • e-mailowe potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa w Kursie wysłane na adres skrzynki elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Przekazanie przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie stanowi zawarcie umowy o udział w Kursie pomiędzy osobą, która zakwalifikowała się do udziału w Kursie („Uczestnik”) a Organizatorem.
 • Organizator wystawi fakturę (nie VAT) za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia uczestnictwa w Kursie i wyśle ją drogą elektroniczną na adres e-mailowy, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Koszt przyjazdu i pobytu w miejscu przeprowadzenia Kursu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizator zapewni stosowne do programu Kursu materiały i preparaty, a także odzież ochronną oraz posiłki podczas przerw kawowych.
 • Kurs ukończy Uczestnik, który wziął udział we wszystkich modułach Kursu. Organizator może przewidzieć sprawdzian wiedzy nabytej podczas Kursu, którego zaliczenie będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Kursu.
 • Ukończenie Kursu przez Uczestnika zostanie potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez Organizatora. Na zaświadczeniu będą znajdować się m.in. następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł Kursu, liczba godzin Kursu, nazwa Organizatora.
 • Organizator zapewnia, że wszystkie preparaty używane podczas Kursu pochodzą z legalnego źródła, a ich sprowadzenie, użycie oraz utylizacja jest zgodna z przepisami prawa. Podczas korzystania z preparatów Uczestnicy są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora.

Zasady odwołania uczestnictwa w Kursie

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mailowy Organizatora.
 2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 60 (sześćdziesiąt) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 500,- (pięćset) złotych.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 30 (trzydzieści) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 30 (trzydzieści) % całkowitej ceny Kursu, którą winien był zapłacić w razie, gdyby nie zrezygnował z uczestnictwa w Kursie.
 4. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji z Kursu po rozpoczęciu I modułu Kursu, a także w sytuacji, gdy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z Kursu, Organizator zatrzyma całą wpłaconą cenę Kursu tytułem odstępnego.

Zmiany organizacyjne i odwołanie Kursu

 1. Kurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie w hotelowym centrum konferencyjnym na terenie Warszawy. Konkretna lokalizacja Kursu zostanie wskazana Uczestnikom po potwierdzeniu ich uczestnictwa w Kursie przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu poszczególnych modułów Kursu lub odwołania Kursu lub jego poszczególnych modułów w związku ze zbyt małą liczbą chętnych lub z powodu innych czynników niezależnych od Organizatora.
 3. Jeżeli z przyczyn losowych Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w module Organizator zobowiązuje się do dostarczenia temu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych objętych programem tego modułu.
 4. W razie odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, za każdy odwołany moduł Uczestnikom przysługuje zwrot w wysokości 1/8 (jednej ósmej) całkowitej ceny Kursu wpłaconej przez Uczestnika pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora.
 5. W razie odwołania Kursu lub zmiany terminu poszczególnych modułów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem, chyba że odwołanie Kursu lub zmiana terminu poszczególnych modułów nastąpiła z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora i Organizator poinformował o tym fakcie Uczestników później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym rozpoczęciem odwołanego modułu Kursu.
 6. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu polegających na zamianie terminów poszczególnych modułów lub miejsca ich przeprowadzenia, przy czym Organizator gwarantuje, że każdy moduł odbędzie się stacjonarnie w hotelowym centrum konferencyjnym w Warszawie, z zastrzeżeniem pkt 19 powyżej.

Odpowiedzialność

 • Organizator zobowiązuje się zrealizować Kurs z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie szkody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Kursu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Kursu należy zgłaszać w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres skrzynki e-mailowej Organizatora.
 • Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane najpóźniej do 14 dni po zakończeniu Kursu. Reklamacje, które zostaną zgłoszone później nie będą rozpatrywane.

Rejestracja obrazu i dźwięku

 • Organizator wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu Kursu za pomocą urządzeń rejestrujących. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Kursu od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wydarzenia (wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów) w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z jego działalnością. W przypadku wykonywania zdjęć profilowych osoby, których dane dotyczą zostaną poproszone o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz ich publikację.

Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz innych ustaleń poczynionych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu może być podstawą wykluczenia Uczestnika z Kursu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny Kursu.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce organizacji Kursu.
 • Organizator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika bez względu na jej podstawę prawną jedynie do wysokości ceny Kursu uiszczonej przez Uczestnika. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niewypełnione zobowiązania spowodowane siłą wyższą lub wynikające z wszelkich przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Integralną częścią Regulaminu są: Formularz Informacyjny Kursu i Klauzula Informacyjna.