MODULE 3

Periodontal plastic surgery in the treatment of multiple gingival recessions

Summary

Podejmowanie decyzji dotyczących leczenia mnogich recesji dziąseł powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przypadku, ponieważ nie tylko całkowite pokrycie recesji, ale także jakościowe wyniki estetyczne są kluczem do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Wybór optymalnej techniki chirurgicznej powinien uwzględniać relatywnie długi czas trwania zabiegu. Wiąże się to również z decyzją o wykorzystaniu komercyjnie dostępnych substytutów autogennych przeszczepów tkanek miękkich, aby ograniczyć do minimum liczbę interwencji chirurgicznych. Poprzednie moduły zapewniły Ci biegłość w technikach chirurgicznych i umiejętności manualne, które są niezbędne do wykonywania bardziej zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych. Podczas tych dwóch dni szkolenia ćwiczymy i rozwijamy umiejętności chirurgiczne zdobyte w trakcie poprzednich modułów, stosując różne materiały i techniki zabiegowe w leczeniu mnogich recesji dziąseł, również w obrębie całego łuku.

Topics:

  • Płat przesunięty koronowo (CAF) w leczeniu mnogich recesji w szczęce
  • Płat zwertykalizowany przesunięty koronowo (V-CAF) w leczeniu mnogich recesji w obszarze zębów siecznych w żuchwie w przypadku braku strefy tkanek skeratynizowanych
  • Tunneling techniques for the treatment of multiple recessions
  • Selective positioning of subepithelial connective tissue grafts (SCTG)
  • Use of enamel matrix derivatives, hyaluronic acid and collagen matrices in the plastic procedures
  • Treatment planning for multiple recessions in the whole dental arch

 Hands-on Training: 

  • Planning a procedure for the coverage of multiple gingival recessions 
  • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
  • Modified coronally advanced tunnel technique (MCAT) and SCTG in the treatment of multiple gingival recessions
  • Technika płata przesuniętego koronowo (CAF) i matryca kolagenowa w leczeniu mnogich recesji dziąseł