CONDITIONS

General rulesólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia oraz uczestnictwa w cyklu szkoleniowym pn. „Projekt TKANKI MIĘKKIE”, który będzie składał się z 8 teoretyczno-praktycznych modułów („Kurs”).
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Szczegółowe informacje o Kursie, w tym daty poszczególnych modułów oraz ich program znajduje się w Formularzu Informacyjnym Kursu, który stanowi integralną część Regulaminu. Ceny podane w Regulaminie i Formularzu Informacyjnym Kursu są cenami brutto.
 4. The Course is organized by the following: Agnieszka Peret operating as PERIOMED Agnieszka Peret, ul. Starej Gruszy 8 m. 9, 03-289 Warszawa, and Bartłomiej Górski, operating as Bartłomiej Górski, al. Jana Pawła II 67 lok. 32, 01-038 Warszawa, operating jointly as „Agnieszka Peret Bartłomiej Górski” spółka cywilna (partnership), ul. Starej Gruszy 8/9 Warszawa 03-289, NIP 5242939491, e-mail: projekttkankimiekkie@gmail.com („Organizer”) projekttkankimiekkie@gmail.com („Organizator”).

Zasady uczestnictwa i cena Kursu

 • Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie medyczne.
 • to become a participant:
 • enroll by sending an email to the Organizer,
 • opłacenie pełnej ceny Kursu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora 05 1140 2004 0000 3102 8239 7585 (mBank) – liczy się data uznania rachunku bankowego Organizatora, w następujących terminach:
 • dla osoby na stażu podyplomowym lekarza dentysty oraz dla osoby
  w trakcie specjalizacji stomatologicznej – cena Kursu wynosi 36.000,00 (trzydzieści sześć tysięcy) złotych i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
 • dla pozostałych osób – cena Kursu wynosi 39.000,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych za osobę i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
 • w razie zapisu dwóch osób jednocześnie cena Kursu wynosi 37.000,00 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych dla każdej z tych osób i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu

This module

 • the Organizer will provide a confirmation of participation to the address from which the enrollment email was sent; this constitutes entry into a course participation agreement between a qualifying individual („Participant”) and the Organizer
 • the Organizer will send a (non-VAT) invoice to Participant’s email address within seven working days of the date of confirmation of participation
 • the Organizer will send a (non-VAT) invoice to Participant’s email address within seven working days of the date of confirmation of participation
 • travel and lodging costs will be fully covered by the Participant; the Organizer will provide the required materials, as well as safety garments and meals during coffee breaks
 • participation in all modules is a prerequisite of course completion; the Organizer may conduct a test of knowledge acquired during the course, passing of which will be a prerequisite for receiving a course completion certificate
 • completion of the course will be confirmed with a certificate provided by the organizer to the Participant; the certificate will contain, among others, the following details: Participant’s name and surname, course title, number of hours, name of the Organizer
 • the Organizer hereby declares that all professional materials used during the course come from a legal source, and their import, use and disposal are in accordance with applicable regulations; Participants are required to maintain caution when using the professional materials, and to follow Organizer’s guidance

Rules of cancelling participation:

 1. Participant may cancel their participation in the course by sending a cancellation statement to the Organizer’s email address
 2. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 60 (sześćdziesiąt) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 500,- (five hundred) PLN
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie na 30 (trzydzieści) dni przed jego rozpoczęciem Uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny Kursu pomniejszonej o kwotę odstępnego w wysokości 30 (trzydzieści) % całkowitej ceny Kursu, którą winien był zapłacić w razie, gdyby nie zrezygnował z uczestnictwa w Kursie.
 4. If participation is cancelled after the starting date of Module 1, or if a Participant does not notify the Organizer of cancellation, the entry fee will not be refunded.

Organisational changes and course cancellation:

 1. The Course will take place in a hotel conference center in Warsaw. Location details will be provided to the Participant after their participation is confirmed by the Organizer.
 2. Organizer reserves the right to change the dates of each Module, or to cancel the entire Course, due to an insufficient number of participants, or for other reasons outside the Organizer’s control.
 3. Jeżeli z przyczyn losowych Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w module Organizator zobowiązuje się do dostarczenia temu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych objętych programem tego modułu.
 4. W razie odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, za każdy odwołany moduł Uczestnikom przysługuje zwrot w wysokości 1/8 (jednej ósmej) całkowitej ceny Kursu wpłaconej przez Uczestnika pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora.
 5. W razie odwołania Kursu lub zmiany terminu poszczególnych modułów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem, chyba że odwołanie Kursu lub zmiana terminu poszczególnych modułów nastąpiła z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora i Organizator poinformował o tym fakcie Uczestników później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym rozpoczęciem odwołanego modułu Kursu.
 6. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu polegających na zamianie terminów poszczególnych modułów lub miejsca ich przeprowadzenia, przy czym Organizator gwarantuje, że każdy moduł odbędzie się stacjonarnie w hotelowym centrum konferencyjnym w Warszawie, z zastrzeżeniem pkt 19 powyżej.

Liability

 • Organizator zobowiązuje się zrealizować Kurs z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
 • Participants bear full pecuniary liability for any damage they cause.
 • Organizer does not take responsibility for any of Participant’s belongings lost, destroyed or stolen during the Course.
 • Organizer does not take responsibility for damage caused to the Participants, or any third party, in relation or due to the use of information, knowledge and skills acquired during the Course contrary to their purpose.

Complaints

 • All complaints regarding the Course should be made to the organizer’s email address.
 • All complaints should be reported by Participants within 14 days of Course completion. Complaints filed after that date will not be handled.

Audio and video recording

 • Organizator wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu Kursu za pomocą urządzeń rejestrujących. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Kursu od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 • Organizer reserves the right to record the Course (by means of photographs and videos) for informational and promotional purposes related to their business activities. In case a profile photo of an individual Participant is to be made, voluntary permission will be requested for data processing and publication.

Final provisions

 • Enrollment in the Course by sending an email to the Organizer entails acceptance of these Regulations, and any other arrangements made between the Organizer and Participant.
 • Non-adherence to these Regulations may constitute the basis of removal from the Course; in such instances the Participant is not entitled to a refund.
 • Matters not regulated herein are subject to applicable laws of The Republic of Poland.
 • All disputes arising from Course participation will be settled in relevant courts of jurisdiction, on the basis of Course location.
 • Organizer is liable to Participants up to the price of the Course payed, regardless of the applicable legal basis. Organizer is liable to Participants only for typical and actual losses, with no liability for lost profits. Organizer is not liable for damages and obligations unfulfilled due to force major, or due to reasons outside Organizer’s control.
 • Course Information Form and Information Clause are an integral part of these Regulations.

Information Clause

Administrator of Personal Data

The administrator of your personal data is Agnieszka Peret Bartłomiej Górski s.c., with the registered office address: ul. Starej Gruszy 8 m. 9, 03-289 Warszawa, email address: projekttkankimiekkie@gmail.com 

Purpose of personal data processing


Your personal data will be processed for the following purposes:

 • to enter into an agreement or to comply with the terms of an agreement, in accordance with art. 6 para. 1 letter b GDPR
 • to fulfill the legal obligations incumbent on the administrator, in accordance with art. 6 para. 1 letter c GDPR, and arising from tax regulations – to store documentation related to the agreement, and to the Civil Code
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak: potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie najwyższej jakości obsługi, kontakt w sprawach organizacyjnych dotyczących Kursu,
 • provision of commercial information, processing of data on the reserve list, recording and publishing of Your image under permission, in accordance with art. 6 para. 1 letter f GDPR

Data transfer


Odbiorcami Państwa danych osobowych może być Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna wspierająca nas w prowadzonym postępowaniu
– w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hosting,
 • IT, software, technical support and WWW positioning,
 • accountants.

Data period


Your personal data will be processed for the period of:

 • 5 years (from the end of year), counted from the date of conclusion of co-operation, for data processed in accordance with art. 74 of The Accounting Act – for Course Participants
 • until permission for data processing is revoked, in the case of data which requires permission
 • until limitation of claims, or effective opposition

Following rights


You have the following rights resulting from data processing:

 • the right to access personal data
 • the right to request correction (revision) of personal data
 • the right to request the deletion of personal data if the data is processed unlawfully
 • the right to transfer personal data if the processing takes place on the basis of an agreement, or on the basis of consent
 • the right to request a restriction to the processing of personal data
 • the right to object to the processing of personal data
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data; withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of data which was made on the basis of consent before its withdrawal
 • If you believe that the Data Administrator's processing violates the provisions of the GDPR, you have the right to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection

Voluntary provision of data


Personal data is provided voluntarily. Providing your personal data is a condition for entering into an agreement for participation in the Course. Refusal to provide data will result in being unable to participate in the Course organized by the data administrator.